Merge shopping cart?

You already have items in the shopping cart of your account, would you like to merge them with the items you just added to your shopping cart?

Betingelser og vilkår for hjemmeshopping

Disse generelle vilkår og betingelser for den hollandske Thuiswinkel-organisation (i det følgende benævnt Thuiswinkel.org) er udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen inden for rammerne af Samordningsgruppen for selvregulering (CZ) under Det Sociale og Økonomiske Råd og træder i kraft den 1. juni 2014.Disse generelle vilkår og betingelser for den hollandske Thuiswinkel-organisation (i det følgende benævnt Thuiswinkel.org) er udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen inden for rammerne af Samordningsgruppen for selvregulering (CZ) under Det Sociale og Økonomiske Råd og træder i kraft den 1. juni 2014.

 

Artikel 1 - Definities

I disse vilkår og betingelser defineres følgende udtryk:

 1. Fjernsalgsaftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende;
 2. Frist: Den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret; 
 3. Forbruger: en fysisk person, der ikke handler i forbindelse med sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sit erhverv;
 4. Dag: kalenderdag; 
 5. Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form; 
 6. Aftale på ubestemt tid: en aftale, der indeholder bestemmelser om regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold i en bestemt periode;
 7. varig databærer: ethvert redskab - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere eller anvende dem i fremtiden i en periode, der er tilpasset det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som gør det muligt at reproducere de lagrede oplysninger i uændret form;
 8. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at ophæve fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen; 
 9. Forhandler: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Thuiswinkel.org og tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand; 
 10. Fjernsalgsaftale: en aftale, der indgås mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der til og med det tidspunkt, hvor aftalen indgås, alene eller i fællesskab gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker; 
 11. Standardfortrydelsesformular: den europæiske standardfortrydelsesformular, der er indeholdt i bilag I til disse vilkår og betingelser; bilag I behøver ikke at blive forelagt, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret med hensyn til sin ordre; 
 12. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at være sammen i samme rum på samme tid.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Iværksætterens navn:
Kaffeetilbud

KaffeTilbud / e-Lucsious Denmark ApS

Lautruphoej 1-3
Ballerup
Copenhagen
2750 Denmark

Tilgængelighed:
Mandag til fredag fra 10.00 til 16.00 pause fra 12.30 til 13.00.

Telefonnummer: +45 89 885 582
E-mailadresse: info@kaffetilbud.dk

Artikel 3 - Anvendelighed
 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra iværksætteren og for alle aftaler om fjernsalg, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren.
 2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil forbrugeren få adgang til teksten til disse generelle betingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal iværksætteren, inden fjernsalgsaftalen indgås, oplyse, hvordan de generelle betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de på forbrugerens anmodning hurtigst muligt sendes gratis til forbrugeren.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren i elektronisk form på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på en varig databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan læses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning sendes gratis til forbrugeren enten elektronisk eller på anden måde, hvis denne anmoder herom.
 4. Hvis specifikke produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser gælder ud over disse generelle betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid henholde sig til den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham/hende i tilfælde af modstridende betingelse
Artikel 4 - Tilbuddet
 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren anvender billeder, skal disse afspejle de produkter, tjenester og/eller det digitale indhold, der tilbydes, korrekt. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet.
Artikel 5 - Nedtælling
 1. Aftalen kommer, med forbehold af det i stk. 4 fastsatte, til stand på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og de betingelser, der er fastsat heri, er opfyldt.

 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.

 3. Hvis aftalen oprettes elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data, og han sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, træffer iværksætteren passende sikkerhedsforanstaltninger.

 4. Iværksætteren kan - inden for de retlige rammer - oplyse, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.

 5. Senest ved levering af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold til forbrugeren skal iværksætteren sende følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren på en tilgængelig måde kan lagres på et varigt medium, sende:

  a. besøgsadressen på iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager;
  b. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
  c. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
  d. prisen, herunder alle skatter og afgifter, for produktet, tjenesten eller det digitale indhold; i givet fald leveringsomkostningerne; og metoden for betaling, levering eller opfyldelse af fjernsalgsaftalen
  e. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset;
  f. hvis forbrugeren har fortrydelsesret, standardformularen for fortrydelsesret.

 6. I tilfælde af en langfristet transaktion finder bestemmelsen i foregående stykke kun anvendelse på den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

For produkter:

1. Forbrugeren kan ophæve en aftale om køb af et produkt inden for en betænkningstid på 14 dage uden at angive en begrundelse. Erhvervslederen kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men han er ikke forpligtet til at oplyse sin(e) årsag(er).

2. Den i stk. 1 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredjepart, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:

a. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i én ordre: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Virksomheden kan, forudsat at han klart har informeret forbrugeren herom forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid.
b. hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;
c. i tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af produkter inden for en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:


Forbrugeren kan opsige en tjenesteydelsesaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Erhvervslederen kan spørge forbrugeren om grunden til fortrydelsen, men kan ikke tvinge forbrugeren til at oplyse sin(e) grund(er).
Den i stk. 3 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter aftalens indgåelse.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, når der ikke informeres om fortrydelsesretten


Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller en model til fortrydelsesformularen, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående stykker i denne artikel.
Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i det foregående stykke, inden for 12 måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden
 1. I afkølingsperioden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville have lov til at gøre det i en butik.

 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for den værdiforringelse af produktet, der skyldes en måde at håndtere produktet på, som går ud over, hvad der er tilladt i stk. 1.

 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for et eventuelt fald i produktets værdi, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed
 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han underrette iværksætteren herom inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af standardformularen til fortrydelsesret eller på anden utvetydig måde. 

 2. Forbrugeren returnerer hurtigst muligt, men senest 14 dage efter den dag, der følger efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse, produktet eller afleverer det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt selv at afhente produktet. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han sender varen tilbage, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 3. Forbrugeren skal returnere produktet med alt leveret tilbehør, hvis det er muligt, i original stand og emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.

 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.

 5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis iværksætteren ikke har oplyst, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis iværksætteren angiver, at han selv vil bære omkostningerne, skal forbrugeren ikke bære omkostningerne ved returnering.

 6. Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at udførelsen af tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, som ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en bestemt mængde, påbegyndes i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren iværksætteren et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som iværksætteren har opfyldt på fortrydelsestidspunktet i forhold til den fulde opfyldelse af forpligtelsen. 

 7. Forbrugeren skal ikke afholde udgifter til levering af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en begrænset mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis

  a. den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, om godtgørelse af omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller om modellen til fortrydelsesformular, eller;
  b. forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme påbegyndes i fortrydelsesperioden.

 8. Forbrugeren skal ikke afholde omkostninger til hel eller delvis levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis:

  a. han ikke udtrykkeligt har givet sit samtykke til, at kontraktens opfyldelse påbegyndes før udløbet af fortrydelsesfristen forud for leveringen af kontrakten;
  b. han ikke har erkendt, at han har mistet sin fortrydelsesret, da han gav sit samtykke, eller
  c. den erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.

 9. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive annulleret af retsvirkningen.

Artikel 9 - Iværksætterens forpligtelser i tilfælde af tilbagekaldelse
 1.  Hvis iværksætteren gør det muligt for forbrugeren at indberette sin fortrydelsesret elektronisk, skal han straks sende en bekræftelse på modtagelsen af denne indberetning.

 2. Den erhvervsdrivende skal tilbagebetale alle betalinger, som forbrugeren har foretaget, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som den erhvervsdrivende har opkrævet for det returnerede produkt, straks, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren underretter ham om fortrydelsen. Medmindre iværksætteren tilbyder selv at afhente produktet, kan han vente med tilbagebetalingen, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren kan bevise, at han har returneret produktet, alt efter hvad der kommer først. 

 3. Iværksætteren skal anvende samme betalingsmiddel, som forbrugeren har anvendt til tilbagebetaling, medmindre forbrugeren accepterer en anden betalingsmetode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.

 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke refundere de ekstra omkostninger for den dyrere leveringsmetode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke følgende produkter og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse:

 1. Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er knyttet til udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden
 2. Aftaler indgået på en offentlig auktion. Ved en offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser udbydes af iværksætteren til den forbruger, der er personligt til stede eller har mulighed for at være personligt til stede på auktionen, der ledes af en auktionsholder, og hvor den auktionsvinder er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesteydelserne;
 3. servicekontrakter, efter at servicen er udført fuldt ud, men kun hvis:
  a. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
  b. forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, så snart iværksætteren har gennemført aftalen fuldstændigt;
 4. pakkerejser som omhandlet i artikel 7:500 i den civile lovbog og aftaler om passagertransport; 
 5. Tjenesteydelseskontrakter om levering af indkvartering, hvis kontrakten indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller periode for udførelsen af ydelsen og ikke til boligformål, transport af varer, biludlejning og catering;
 6. Kontrakter vedrørende fritidsaktiviteter, hvis kontrakten indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller en bestemt periode for udførelsen;
 7.  Produkter, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede og er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra forbrugerens side, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
 8. Produkter, der hurtigt fordærves eller har en begrænset holdbarhed;
 9. Forseglede produkter, som ikke kan returneres af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
 10. Produkter, som efter levering uigenkaldeligt blandes med andre produkter på grund af deres art;
 11. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
 12. Forseglede lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen;
 13. Aviser, tidsskrifter eller tidsskrifter, med undtagelse af abonnementer på disse;
 14. Levering af digitalt indhold på andre måder end på et fysisk medium, men kun hvis:
  a. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
  b. forbrugeren har erklæret, at han dermed mister sin fortrydelsesret.
Artikel 11 - Prisen
 1. I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

 2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, til variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at alle nævnte priser er vejledende priser, vil blive nævnt i forbindelse med tilbuddet. 

 3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser.

 4. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har givet tilladelse til det, og:

  a. de er et resultat af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser, eller
  b. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

 5. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

Artikel 12 -Opfyldelse af kontrakten og supplerende garanti
 1. Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne opfylder kontrakten, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og de lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser, der var gældende på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

 2. En supplerende garanti, der stilles af iværksætteren, dennes leverandør, producent eller importør, begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren på grundlag af aftalen kan gøre gældende over for iværksætteren, hvis iværksætteren ikke har opfyldt sin del af aftalen.

 3. Ved ekstra garanti forstås enhver forpligtelse, som iværksætteren, hans leverandør, importør eller producent har indgået, hvorved han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er lovmæssigt forpligtet til at gøre, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Artikel 13 - Levering og gennemførelse
 1. Iværksætteren vil udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenesteydelser.

 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.

 3. Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, accepterer iværksætteren ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringstid. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan gennemføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til erstatning.

 4. Efter opløsning i henhold til det foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt, til forbrugeren.

 5. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger hos iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en tidligere udpeget og meddelt repræsentant for iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 - Tidsbegrænsede transaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Opsigelse:

 1. Forbrugeren kan indgå en tidsubegrænset aftale, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid opsige de gældende opsigelsesregler og et varsel på højst en måned.

 2. Forbrugeren kan indgå en aftale for en bestemt periode, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid ved udløbet af den faste periode opsige de gældende opsigelsesregler og et varsel på højst en måned.

 3. Forbrugeren kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:

  a. til enhver tid opsige dem og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  b. i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham;
  c. altid opsige dem med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.


  Fornyelse:
 4. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

 5. Uanset stk. 1 kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade, ugeaviser eller magasiner, automatisk forlænges med en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsen med et varsel på højst en måned.

 6. En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med et varsel, der ikke overstiger en måned. Opsigelsesperioden er op til tre måneder, hvis kontrakten vedrører regelmæssig, men mindre end månedlig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner.

 7. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag- eller ugeblade og magasiner som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke automatisk og ophører ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

 8. Varighed:
  Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse før udløbet af den aftalte periode.

Artikel 15 - Betaling
 1. Såfremt der ikke er fastsat andre bestemmelser i aftalen eller supplerende betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 14 dage efter udløbet af betænkningstiden eller, hvis der ikke er fastsat nogen betænkningstid, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist at løbe dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

 2. Ved salg af produkter til forbrugere må forbrugeren aldrig i de almindelige forretningsbetingelser pålægges at betale mere end 50 % i forskud. Når der er fastsat en forudbetaling, kan forbrugeren ikke påberåbe sig nogen rettighed vedrørende udførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er blevet foretaget.

 3. Forbrugeren har pligt til at unøjagtigheder i de leverede data eller specificeret betaling straks til operatøren for at rapportere.

 4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) til tiden, vil han efter at være blevet underrettet af iværksætteren om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter at han ikke har betalt inden for denne 14-dages frist, være skyldig i den lovbestemte rente på det skyldige beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve udenretslige inkassoomkostninger. Disse inkassoomkostninger udgør maksimalt: 15 % af udestående beløb op til 19000 kr., 10 % af de næste 19000 kr. og 5 % af de næste 38000 kr., med et minimum på 300 kr. Indehaveren kan afvige fra de ovennævnte beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure
 1. Iværksætteren skal have en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og skal behandle klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.  

 2. Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren med en fuldstændig og klar beskrivelse inden for en rimelig frist efter, at forbrugeren har konstateret manglerne.

 3. Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse af klagen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar. 

 4. En klage over et produkt, en tjenesteydelse eller den erhvervsdrivendes service kan også indgives via en klageformular på forbrugersiden på hjemmesiden Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Klagen sendes derefter både til den pågældende erhvervsdrivende og til Thuiswinkel.org. 

 5. Forbrugeren skal give den erhvervsdrivende mindst 4 uger til at løse klagen i gensidig høring. Efter denne periode opstår der en tvist, som kan gøres til genstand for tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 - Tvister
 1. Kun nederlandsk lov finder anvendelse på aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser finder anvendelse på. 

 2. Tvister mellem en forbruger og en erhvervsdrivende om indgåelse eller udøvelse af aftaler om produkter og tjenesteydelser, der skal leveres af denne erhvervsdrivende, kan indbringes for Thuiswinkel Tvistudvalg, postboks 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl), af enten forbrugeren eller den erhvervsdrivende, under overholdelse af nedenstående bestemmelser. 

 3. En tvist behandles kun af tvistbilæggelsesudvalget, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til den erhvervsdrivende inden for en rimelig frist. 

 4. Hvis klagen ikke fører til en løsning, skal tvisten indbringes for tvistbilæggelseskommissionen senest 12 måneder efter den dato, hvor forbrugeren indgav klagen til iværksætteren, skriftligt eller i en anden form, som fastsættes af Kommissionen. 

 5. Når forbrugeren ønsker at indbringe en tvist for tvistbilæggelseskommissionen, er iværksætteren bundet af dette valg. Forbrugeren bør helst først anmelde dette til iværksætteren.

 6. Når iværksætteren ønsker at indbringe en tvist for tvistbilæggelsesudvalget, skal forbrugeren inden fem uger efter en skriftlig anmodning fra iværksætteren skriftligt tilkendegive, om han/hun ønsker at gøre dette eller ønsker, at tvisten skal behandles af den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke hører forbrugerens valg inden for en periode på fem uger, har iværksætteren ret til at indbringe tvisten for den kompetente domstol. 

 7. Geschillencommissie's afgørelse træffes på de betingelser, der er fastsat i Geschillencommissie's regler (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Geschillencommissie træffer sine beslutninger ved hjælp af en bindende udtalelse. 

 8. Tvistudvalget behandler ikke en tvist eller ophører med at behandle en tvist, hvis den erhvervsdrivende har fået bevilget betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har indstillet sine forretningsaktiviteter, før tvisten er blevet behandlet af udvalget ved en høring og en endelig afgørelse er blevet truffet.

 9. Hvis der ud over Thuiswinkel-tvistudvalget er et andet tvistudvalg, der er godkendt eller tilknyttet Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), har Thuiswinkel-tvistudvalget kompetence, hvis tvister hovedsagelig vedrører fjernsalgsmetoden eller levering af tjenesteydelser. For alle andre tvister skal det andet tvistbilæggelsesudvalg, der er anerkendt af SGC eller Kifid, tage sig af sagen.

Artikel 18 - Garanti for filialer
 1. Thuiswinkel.org garanterer, at dets medlemmer vil overholde de bindende råd, der er udstedt af Thuiswinkel Tvistudvalg, medmindre medlemmet beslutter at indbringe det bindende råd for en domstol til kontrol inden for to måneder efter, at det bindende råd er blevet sendt. Denne garanti genopstår, hvis den bindende rådgivning bekræftes efter domstolsprøvelse, og hvis den dom, der ligger til grund herfor, er blevet endelig og endelig. Op til et maksimalt beløb på € 10.000,- pr. bindende rådgivning, vil dette beløb blive udbetalt til forbrugeren af Thuiswinkel.org. For beløb på over € 10.000,- pr. bindende rådgivning betales € 10.000,-. For det overskydende beløb har Thuiswinkel.org en forpligtelse til at gøre sit bedste for at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.

 2. Anvendelse af denne garanti kræver, at forbrugeren skriftligt fremsætter et krav til Thuiswinkel.org, og at han overdrager sit krav til den erhvervsdrivende til Thuiswinkel.org. Hvis kravet til den erhvervsdrivende overstiger € 10.000,-, vil forbrugeren blive tilbudt at overføre sit krav, for så vidt som det overstiger beløbet på € 10.000,-, til Thuiswinkel.org, hvorefter denne organisation vil forfølge betaling i retten i eget navn og med egne omkostninger.

Artikel 19 - Supplerende eller anderledes bestemmelser

Supplerende bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse almindelige forretningsbetingelser, må ikke være til skade for forbrugeren, og de skal være nedfældet skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på en varig databærer.

Artikel 20 -  Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel
 1. Thuiswinkel.org ændrer kun disse generelle vilkår og betingelser efter høring af Forbrugerforeningen. 

 2. Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, efter at de er blevet offentliggjort på passende vis, idet det forudsættes, at den for forbrugeren mest fordelagtige bestemmelse har forrang i tilfælde af ændringer i løbet af tilbuddets gyldighedsperiode.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bilag I: Model til fortrydelsesformular

Model til fortrydelsesformular


(udfyld og returner denne formular kun, hvis du ønsker at fortryde kontrakten)

a. Til: [ navn på iværksætter]
[ den erhvervsdrivendes geografiske adresse]
[ faxnummer på den erhvervsdrivende, hvis et sådant findes]
[den erhvervsdrivendes e-mailadresse eller elektroniske adresse] 

b. Jeg/vi* meddeler hermed, at jeg/vi* har besluttet at opsige vores kontrakt den
salg af følgende produkter: [produktbetegnelse]*
levering af følgende digitale indhold: [betegnelse for det digitale indhold]*
levering af følgende tjenesteydelse: [betegnelse for tjenesteydelsen]*,
tilbagekalder/tilbagekalder*.


c. Bestilt den*/modtaget den* [dato for bestilling af tjenesteydelser eller dato for modtagelse af produkter].  
d. [Navn på forbruger(e)
e. [Forbrugerens/forbrugernes adresse]
f. [Forbrugerens/forbrugernes underskrift] (kun hvis denne formular er anmeldt på papir)


* Slet det, der ikke er relevant, eller udfyld det, der er relevant.

Udskriv de generelle vilkår og betingelser